Opšte odredbe i uslovi najma

O nama


Uslovi najma

KONAK SRBIJA VILA LUX rent a car (u daljem tekstu Najmodavac) iznajmljuje Najmoprimcu (u daljem tekstu Najmoprimac) čiji su podaci na prednjoj strani Ugovora o iznajmljivanju vozila, vozilo pod sledećim uslovima:

1. Da svojeručno potpiše Ugovor o iznajmljivanju vozila i time se saglasi sa odredbama ugovora:

• da cene i ostale uslove iznajmljivanja navedene u važećem cenovniku prihvata kao sastavni deo ovog ugovora

• da ima minimum 21 godinu I vozačku dozvolu najmanje 2 godine

• da prima vozilo u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom i dokumentima o vozilu

• da iznajmljeno vozilo vrati u ugovorenom roku ili ranije na zahtev Najmodavca

• da za produženje ovog ugovorenog perioda korišćenja vozila traži saglasnost Najmodavca 48 sati pre isteka roka vraćanja vozila

• da odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometara i o kvaru brojača najbržim putem obavesti Najmodavca

• da ukoliko se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je brojač kilometara oštećen plati Najmodavcu iznos troškova 500 kilometara za svaki dan korišćenja vozila

• da vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja

• da iznajmljeno vozilo ne koristi pod uticajem alkohola ili droga, u protivzakonite svrhe, za obuku vozača, za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu, prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih delova, za učestvovanje u moto-sportskim priredbama

• da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili posudi trećem licu

• da vozilom upravlja sam ili lice koje on ovlasti u Ugovoru o najmu pod uslovom da to lice ima najmanje 21godina starosti, važeću vozačku dozvolu i da se upiše drugi vozač na Ugovoru

• da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti

• da iznajmljeno vozilo ne koristi u inostranstvu bez saglasnosti Najmodavca

• da bez saglasnosti Najmodavca neće vršiti nikakvu promenu delova, sklopova il uređaja na vozilu

• da će snositi troškove utrošenog benzina


2. U slučaju da se Najmoprimac ne pridržava uslova iz člana 1. obavezuje se da će Najmodavcu nadoknaditi svu i svaku štetu koja bi iz toga proizašla, a čiju visinu utvrđuje Najmodavac.


3. Najmodavac će Najmoprimcu, uz predočenje potvrde o izvršenom plaćanju nadoknaditi troškove ulja i redovnog održavanja vozila (izuzev troškova pranja vozila za vreme korišćenja).


4. Najam vozila se plaća prilikom preuzimanja vozila, i to kreditnom karticom (Visa, Mastercard, Diners, Amex), uplatom na račun (pravna lica) ili gotovinom. Depozit za vreme trajanja najma je obavezan, i polaže se putem kreditne kartice ili gotovinski. Depozit se određuje prema cenovniku na osnovu grupe vozila i dužine najma.


5. Za vreme trajanja najma, korisnik će snositi troškove garažiranja, parkiranja, eventualnih ргекršajnih kazni i drugih nepredvidenih troškova. Najmodavac ima pravo da naknadno zaduži Korisnika usluge za sve kasnije pristigle ргkršaje ili kazne, za koje bude zadužen kao vlasnik vozila.


6. Cena najma ne uključuje sledeće rizike:

• Oštećenja na iznajmljenom vozilu van registrovanog saobraćajnog udesa (oštećenja na parkingu, i sl).- u slučaju oštećenja na parkingu na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac plaća celokupnu štetu na iznajmljenom vozilu.

• Krađu vozila za vreme najma a da Najmoprimac kod sebe nema saobraćajnu dozvolu I ključeve od auta - u slučaju nestanka odnosno krađe iznajmljenog vozila a da Najmoprimac kod sebe ima saobraćajnu dozvolu i ključeve od auta Najmoprimac snosi 10% učešća u šteti.


7. Prilikom коrišćenja iznajmljenog vozila, Korisnik usluga је u skladu sa važećim zakonskim propisima i pravilima osiguranja, osiguran za zakonsku odgovornost za štete рričinjene trećim licem, а vozilo је osigurano i polisom kasko osiguranja, ali Korisnik usluge i u slučaju da nije kriv, snosi 10% učešća u šteti. Ukoliko је do oštećenja vozila došlo krivicom Korisnika usluge isti је odgovoran i za štetu u vidu izmakle koristi koja nastane zbog nekorišćenja (stajanja оštećenog vozila za sve vreme trajanja popravke). lznos štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja) utvrduje se u iznosu paušalne cene dnevnog najma vozila ро važećem cenovniku.


8. Osiguranje za krađu / gubitak vozila

• Krađu ili nestanak vozila u toku najma Najmoprimac mora, odmah bez odlaganja, da prijavi Najmodavcu i nadležnoj Policiji u mestu gde se krađa – nestanak desio i da popuni Izveštaj o krađi / gubitku vozila u poslovnici Najmodavca.

• Ukoliko nestanak / krađa vozila nisu prijavljeni Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos vrednosti vozila.

• Najmoprimac je dužan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o gubitku vozila.

• Procena vrednosti ukradenog vozila vrši se prema katalogu Auto Moto Saveza Srbije


9. Odgovornost za štetu učinjenu na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac je odgovoran za :

• štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem droga ili alkohola

• štetu prouzrokovanu namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji

• štetu ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu

• krađu ako vozilo u momentu krađe nije bilo zaključano ili alarmom obezbeđeno


10. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegovog Osiguravajućeg društva tako:

• što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode

• što neće napustiti oštećeno vozio dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i osigurao

• što će u slučaju većeg oštećenja vozila ili ako u nezgodi ima povređenih lica (čak i kad je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak policije

• što će podneti pismeni izveštaj o nezgodi najbližoj poslovnici Najmodavca


11. Propusti li Najmoprimac da u slučaju nezgode ispuni sve uslove navedene u članu 9 i 10 ovog ugovora, odgovaraće za sve posledice i štete koje bi Najmodavcu iz tog propusta proizašle.


12. Osiguranje putnika

• Najmoprimac može osigurati vozača i sve putnike u vozilu za invalidnost ili smrt nastalu u saobraćajnom udesu iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja putnika

• Lično osiguranje vozača i putnika ne važi kada Najmoprimac vozi pod dejstvom alkohola, droga ili kada se bahato ponaša


13. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga i robe koje koja se nalazi u / na iznajmljenom vozilu.


14. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za štete nastale zbog bilo kakvog kvara na vozilu za vreme korišćenja i / ili zakašnjenja kod isporuke vozila


15. Bilo kakve izmene iz ovog ugovora važe samo ako su pismeno potvrđene od obe ugovorne strane.


16. Ukoliko Najmoprimac izmiruje troškove kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu ugovora ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše kreditnom klubu ili banci koje je izdalo kreditnu karticu.


17. U slučaju prihvatanja stranog sredstva plaćanja kurs razmene bilo koje valute koja se razmenjuje biće konačno utvrđen od strane Najmodavca.


18. U slučaju spora iz ovog ugovora stranke ugovaraju nadležnost suda u Beogradu.

Meni

Kontaktirajte nas

Rent a Car Konak Vila Lux Beograd Srbija
Bulevar Mihajla Pupina 10G VP7 JU Biznis centar Novi Beograd
011/311-82-62
Mobile: 069/311-82-62

Ko je na sajtu

We have 13 guests and no members online

Kontaktirajte nas


Poslednje novosti